Kontakt

Prof. dr. sc. Jurčević-Lozančić

Znanstveni radovi

Jurčević-Lozančić, A. (1998.) Primarna prevencija poremećaja u ponašju i socioemocionalni razvoj djeteta u vrtiću. Izvorni znanstveni članak, Zagreb, Napredak, 139 (1), str., 5-16.

Jurčević-Lozančić, A., Glavak, R. (2006.) Zadovoljavanje potreba predškolskog djeteta u institucionalnom kontekstu. Izvorni znanstveni članak, Zagreb, Napredak, 147 (3), str.441-445.

Opić, S., Jurčević-Lozančić, A. (2008.) Kompetencije učitelja za provedbu pedagoške prevencije poremećaja u ponašanju. Prethodno priopćenje, Odgojne znanosti, Vol.10, br.1 (15), str.181-194.

Jurčević-Lozančić, A., Seme Stojnović, I., Vidović, T. (2008.) Spremljanje, vrednotenje in spreminjanje vzgojno dela v vrticu. Sodobna Pedagogika, Pregledni znanstveni prispevek, Posebna izdaja, Zaveza društev pedagoga Slovenije, 59 (125), str.106-117.

Jurčević- Lozančić, A. (2011.) Socijalne kompetencije i rani odgoj. Nove paradigme ranog odgoja. Maleš,Dubravka editor(s).Zagreb:Alinea, 2011.str.153-176

Jurčević -Lozančić, A. (2011.) Redefiniranje odgojne uloge obitelji.Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Pregledni rad, Vol.13,br.4, str. 122-150.

Jurčević-Lozančić, Anka. Pedagogija zajedništva: oživotvorenje dijaloga u ustanovama ranog odgoja. // Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju / Posavec, K. ; Sablić, M. (ur.) Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 149-155.

Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka. Značaj kritičke refleksije i samorefleksije za istraživanje i unapređivanje pedagoške prakse // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene / Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.). Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o, 2012. Str. 138-145.

Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka. Autonomija odgajatelja i razvoj njegovih kompetencija // Suvremeni tokovi u ranom odgoju / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.). Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 463-476.

Jurčević-Lozančić, Anka. Socijalne kompetencije i rani odgoj // Nove paradigme ranog odgoja / Maleš, Dubravka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011. Str. 153-176.

Šerbetar, Ivan; Jurčević-Lozančić, Anka; Kurić, Žarko. Relacije motoričkih i socijalnih kompetencija djece predškolske dobi. // Školski vjesnik. 61 (2012) , 4; 415-426 (prethodno priopćenje, znanstveni).

Jurčević-Lozančić, Anka. Teorijski pogledi na razvoj socijalne kompetencije predškolskog djeteta. // Pedagogijska istraživanja. 8 (2011) , 2; 271-281 (članak, znanstveni).

Jurčević-Lozančić, A. (1999.) Suradnja i osobni razvoj odgajatelja u kvalitetnom vrtiću. U M. Matas (Ur.), Znanstveni skup “125 godina poslije” Zbornik radova Znanstvenog skupa (str. 77-79). Petrinja: Visoka Učiteljska škola Petrinja i HPKZ

Jurčević-Lozančić, A. (1999.) Ako želimo biti- možemo postati uspješni odgajatelji predškolske djece u vrtiću. U N. Babić (Ur.), Kvalitetno djelovati-dobro se osjećati Zbornik radova Stručno-znanstvenog skupa (str. 28-31) Osijek: Visoka učiteljska škola Osijek

Jurčević-Lozančić, A., Šagud, M. (1999.) Eko-psiho-pedagoški uvjeti institucijskoga konteksta za sprečavanje problema u ponašanju predškolskog djeteta. U V. Uzelac (Ur.), Ekologija korak bliže djetetu (str. 62-66) Zbornik radova stručno znanstvenog skupa Rijeka:Visoka učiteljska škola Rijeka

Šagud, M., Jurčević-Lozančić, A. (1999.) Obrazovanje senzibilnog i fleksibilnog odgajatelja. U I. De Zan (Ur.), Zbornik radova Stručno-znanstvenog skupa (str. 231-326) Vol I (1) Zagreb:Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu

Jurčević-Lozančić, A., Šagud, M. (2000.) Neka odredišta humanističkog pristupa u razvoju socijalne kompetencije predškolskog djeteta. U M.Matas, i H.Vrgoč (Ur.), Dani Mate Demarina Humanizam u nastavi Zbornik radova Stručno- znanstvenog skupa (str.136-140) Petrinja: Visoka Učiteljska škola u Petrinji i HPKZ

Šagud, M., Jurčević-Lozančić, A. (2000.) Dokumentiranje procesa učenja kao način podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada. U V. Rosić (Ur.), Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija Zbornik radova međunarodnog znanstvenog kolokvija (str.171- 176) Rijeka: Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Odsjek za pedagogiju

Šagud, M., Jurčević-Lozančić, A. (2000.) Dokumentiranje procesa učenja. U. E.Slunjski (Ur.), Zbornik radova (str. 30-34) Čakovec: Dječji centar Čakovec i Visoka učiteljska škola Čakovec

Jurčević-Lozančić, A. (2003.) Kako djelovati na razvoj osobnosti u djeteta predškolske dobi. U I. Prskalo., S. Vučak (Ur.), Učitelj- učenik-škola Zbornik radova Znanstveno- stručnog skupa (str. 200 – 207) Petrinja: Visoka učiteljske škola u Petrinji i HPKZ

Jurčević-Lozančić, A. (2003.) Socioemocionalni razvoj djeteta u institucionalnom kontekstu. Pregledni članak, U N.Tatković (Ur.), Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima. Četvrti dani Mate Demarina. Zbornik radova Međunarodni znanstveni i stručni skup (str.171 – 176) Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Visoka Učiteljska škola u Puli

Jurčević- Lozančić, A., Seme Stojnović, I. (2003.) Model rada na prevenciji poremećaja u ponašanju u kontekstu suvremenog vrtića. U H. Ivon (Ur.), 3. dani otočkih dječjih vrtića Stručni i Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom “Od baštine za baštinu” - kulturološki aspekti predškolskog kurikula (str.137-141) Hvar: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Jurčević-Lozančić, A. (2004.) Kompetencije odgajatelja i učenje djeteta u suvremenom vrtićkom okružju. U H. Ivon (Ur.), Zbornik radova – X. međunarodni dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije Mirisi djetinjstva (str. 147-150) Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu .

Jurčević-Lozančić, A., Seme Stojnović, I., (2005.) Noviji pristupi odgoju: primjena koncepata o emocijama prema transakcijskoj analizi. Pregledni članak U V.Kadum (Ur.), Novi Komunikacijski izazovi Međunarodnog znanstvenog i stručnog skupa Zbornik radova (str.339-345) Medulin: Sveučilište u Rijeci i Hrvatsko–pedagoško književni zbor

Jurčević-Lozančić, A. (2005.) Igra i učenje djeteta u kulturološkom okružju vrtića. Pregledni članak. U H.Ivon (Ur.), Kulturološki aspekti predškolskog odgoja Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa (str.11-16) Hvar: Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu

Jurčević-Lozančić, A. (2004.) Kompetencije odgajatelja i učenje djeteta u suvremenom vrtćkom okružju.U H.Ivon (Ur.), Teorija i praksa humanistički usmjerenog dječjeg vrtića 10. međunarodni Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije “Mirisi djetinjstva” (str.147-149) Hvar: Visoka Učiteljska škola Sveučilište u Splitu

Jurčević-Lozančić, A. (2006.) Rani odgoj: učenje i razvoj socijalne kompetencije djeteta. U M.Šagud (Ur.), Prema suvremenoj školi VII. Dani Mate Demarina Zbornik radova Stručno – znanstvenog skupa (str.115-123) Petrinja: Visoka učiteljska škola Petrinja

Jurčević- Lozančić, A. (2006). Suvremene paradigme ranog odgoja- dijete, obitelj, vršnjaci, Dijete i društvo, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Vol ( 8) br. 1. str. 127- 139.

Jurčević-Lozančić, A, Mikulec, A., Korenić, M.(2008.) Inkluzija djece s posebnim potrebama u nastavu stranog jezika. U. Ivan Šerbetar (Ur) Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog Zbornik radova Stručno-znanstvenog skupa IX Dani Mate Demarina (str. 251-246) Petrinja: Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet Podružnica u Petrinji

Jurčević-Lozančić, A.(2008.) Biti različit - inkluzivni programi ranog odgoja. U M.Cindrić, V.Domović, M. Matijević (Ur.) Pedagogy and the Knowledge Society (str. 137-145) Zadar: ECNSI i Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Jurčević-Lozančić, A. (2008.) Noviji suvremeni pristup shvaćanju djeteta u kontekstu ranog odgoja. U V. Uzelac, i L.Vujičić (Ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom (str.237-242) Vol (1) Rijeka: Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci

Bilić, V., Jurčević- Lozančić, A. (2009.) Predlogi za spremembe na področju preprečevanja nasilja v šoli. U Hočevar A (Ur.), Zbornik Mednarodne znanstvene konference Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja (189 – 199) Žalec: ZDPDS

Jurčević-Lozančić, i A., Maljcov, I. (2009.) Early age preschool children learning process. U D. Boullet i M. Matijević (Ur.), Kurikulum ranog odgoja i obveznog obrazovanja (str.199-210) Zadar: ECNSI i Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu.

Jurčević-lozančić, A., Opić, S. (2009.) Basic determinants of inclusion – learning how to live together. U A. Sipitanou i N. Galevska Angeloska (Ur.), BASOPED: 12th International Conference Inclusive Education in Balkan (pp. 225-238) Ohrid Countries: Policy and Practice, Balkan Society for Pedagogy and Education

Jurčević Lozančić, A. (2010.) Early educaton for children with special needs and rights. Fifth scientific congress: Education for a human society University “ Sts. Cyril and Methodius” Skopje Faculty of Pedagogy “St.Kliment Ohridski” Skopje (u tisku).

Jurčević Lozančić, A. (2010).Designing Inclusive Curriculum. U A. Bene. (Ur.). Modern Methodological Aspects. (431-437) Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty

Jurčević-Lozančić, A. (2010).Pedagogical Stimulating Environment for Children with Special Needs and Rights: 5th International Scientific Conference:"Education for human society",28th - 29th of May 2010. Ohrid (u tisku).

Jurčević-Lozančić, A. (2010). Pedagoški aspekti institucionalnog djetinjstva. Zagreb: U A.Jurčević-Lozančić (Ur.) Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja 11.Dani Mate Demarina (str.145-155) Zagreb: ECNSI i Učiteljski fakultet u Zagrebu

Kudek Mirošević, J., Jurčević-Lozančić, A. (2010). Značaj individualiziranog odgojno-obrazovnog programa u radu s učenicima s ADHD poremećajem.U A. Jurčević-Lozančić (ur.), 11 Dani Mate Demarina Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja (str.197-207) Zagreb: ECNSI i Učiteljski fakultet u Zagrebu

Jurčević Lozančić, A., Šagud, M., Konstadinović, D. (2011). Education and learning for the future. U. A. Jurčević Lozančić, i S.Opić (Ur.), Škola odgoj i učenje za budućnost (137-145) Zagreb: ECENSI i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jurčević Lozančić, A., Bunjek-Pajdek, I., Strmečki N. (2012) Život s mentalno i tjelesno hendikepiranom djecom. U. V.Strugar (Ur.), Bjelovarski učitelj časopis za odgoj i obrazovanje (74-83) Bjelovar

Ostali radovi u drugim časopisima

Jurčević-Lozančić, A. (2004). Djeca s posebnim potrebama–poremećaji u ponašanju predškolskog djeteta. Zrno, 59 -60, str. 36 – 37

Jurčević-Lozančić, A. (2004). Korak bliže djetetu s poremećajima u ponašanju u vrtiću. Zrno, 32-33, str. 25-26

Jurčević-Lozančić, A. (2004). Roditelji i djeca. Zrno, 34-35, str. 15-17

Serbetar, I., Sagud, M., Lozancic, A., Evic, K (2006.) Preschool PE Teaching-Students Self Analysis – Qualtative Approach. U: 11th annual Congress of the European College of Sport Science, Lusanne, Switzerland, 386.

Jurčević-Lozančić, A. (2011.) Kurikulum za inkluziju. Zrno, 21, str. 9-10

Sudjelovanje u projektima i programima

Član Vijeća za Nacionalni kurikulum predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškloskog sustava odgoja i obrazovanja (u prvom sazivu)

Član Vijeća za Nacionalni kurikulum predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškloskog sustava odgoja i obrazovanja (u drugom sazivu)

Znanstveni projekat: Nove paradigme ranog odgoja od (2008.) Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof., dr. Dubravka Maleš

Aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima

Međunarodna znanstvena konferenca Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja, Žalec Slovenija, 18. – 19. travnja 2008. Jurčević-Lozančić, A. (2008), samostojni referat z naslovom: Spremljanje, vrednotenje in spreminjanje vzgojno dela v vrticu

12 International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid (Macedonia), 25-27.6. 2009. Jurčević-Lozančić, A. (2009), Basic determinants of inclusion – learning how to live together. Basoped

Mednarodna znanstvena konferenca: Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja. ZDPDS, Žalec:, 4. 04. 2009 Jurčević Lozančić, A. (2009), Predlogi za spremembe na področju preprečevanja nasilja v šoli

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu Modern Methodological Aspects,Subotica, 13.5. 2010. Jurčević- Lozančić, A. (2010), Designing Inclusive Curriculum

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Teorija i praksa ranog odgoja, Zenica, Bih, 21.4. 2012 Jurčević- Lozančić, A. (2012), Autonomija odgojitelja i razvoj njegovih kompetencija

Međunarodni Znanstveno-stručni skup Dani Učiteljske akademije u Zagrebu 5. - 8. listopada 1999. Jurčević-Lozančić, A. (1999), Obrazovanje senzibilnog i fleksibilnog odgojitelja

Stručno znanstveni skup "Ekologija –korak bliže djetetu, Rijeka, 21.-23.listopada 1999. Rijeka Jurčević-Lozančić, A (1999), Eko – psiho – pedagoški uvjeti institucijskog konteksta za sprječavanje problema u ponašanju predškolskog djeteta

Stručno- znanstveni skup Centar za predškolski odgoj Osijek i Visoka Učiteljska škola u Osijeku,13.,14. i 15., svibnja, 1999. Jurčević-Lozančić, A.(1999), Ako želimo biti-možemo postati uspješni odgojitelji predškolske djece u vrtiću

Međunarodni znanstveni kolokvij. Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju: Gospić, 8. i 9. lipnja 2000. Jurčević-Lozančić, A. (2000), Dokumentiranje procesa učenja kao način podizanja kvalitete odgojno – obrazovnog rada

Znanstveno-stručni skup povodom 140 godina učiteljskog učilišta u Petrinji «Učitelj – odgajatelj u razvoju djeteta i škole», Petrinja, 23.-24. svibanja 2002. Jurčević-Lozančić, A. (2002), Kako djelovati na razvoj osobnosti u djeteta predškolske dobi.

Međunarodni Znanstveno-stručni skup Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Visoka učiteljska škola u Puli, Brijuni 29.- 30. svibnja 2003. Jurčević-Lozančić, A. (2003), Socioemocionalni razvoj djeteta u institucionalnom kontekstu

Međunarodni Znanstveno - stručni skup 4.dani otočnih dječjih vrtića u Hvaru, Starome Gradu i Jelsi, 29.- 30., rujna, 2005, Od baštine za baštinu Jurčević-Lozančić, A. (2005), Igra i učenje djeteta u kulturološkom okružju vrtića

Međunarodni Stručno-znanstveni skup VII Dani Mate Demarina, Visoka Učiteljska škola u Petrinji, Prema novoj školi, 21.-22. rujna 2006. JurčevićLozančić, A. (2006), Rani odgoj: Učenje i razvoj socijalne kompetencije djeteta

Međunarodni Znanstveno - stručni skup, IX Dani Mate Demarina, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet Podružnica u Petrinji, 29. listopada, 2008. Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog Jurčević-Lozančić, A. (2008), Inkluzija djece s posebnim potrebama u nastavu stranog jezika

Međunarodni Znanstveno - stručni skup Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci, Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Plitvice, 21.-23. svibnja, 2008. Jurčević-Lozančić, A (2008), Noviji, suvremeni pristup shvaćanju djeteta u kontekstu ranog odgoja 2th International Conference on Advanced and Systematic Research; Zadar (Hrvatska), 13-15.11.2008.

Jurčević-Lozančić, A (2008), Biti različit-inkluzivni programi ranog odgoja 3th International Conference on Advanced and Systematic Research; Zadar (Hrvatska), 12-14.11.2009. moderator sekcije Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Jurčević-Lozančić, A (2009), Early age preschool children learning process Sudjelovanje na znanstvenom kolokviju Kurikulum suvremenog odgoja i škole. Brijuni 4.– 6. rujna 2009.

Jurčević-Lozančić, A (2009), Socijalne kompetencije i rani odgoj Mate Demarina: Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog odgoja i primarnog obrazovanja. 11. – 13. studenoga, 2010.u Zagrebu (objavljen rad u zborniku radova) moderatorica sekcije: Rani i predškolski odgoj

5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI) Škola, odgoj i učenje za budućnost, 10. – 12. studenoga 2011. u Zagrebu ) moderatorica sekcije: Rani i predškolski odgoj

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Pedagogija i kultura. Opatija, Drugi kongres pedagoga 24. – 26. rujna 2012. Hrvatsko pedagogijsko društvo Jurčević-Lozančić, A. (2012), Pedagogija zajedništva-oživotvorenje dijaloga u ustanovama ranog odgoja.

Sudjelovanje na Europskoj konferenciji OMEP, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8-11.5.2013. Jurčević-Lozančić, A. (2013), Pedagogijski aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece

4. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI) 11. Dani Mate Demarina: Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog odgoja i primarnog obrazovanja. 11. – 13. studenoga, 2010.u Zagrebu Jurčević-Lozančić, A. (2010), Pedagogijski aspekti institucionalnog djetinjstva

5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI) Škola, odgoj i učenje za budućnost, 10. – 12. studenoga 2011. u Zagrebu Jurčević-Lozančić, A. (2011), Redefiniranje odgojne uloge obitelji

Znanstveni međunarodni skup „13. „ Dani Mate Demarina“ Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 11. i 12. travnja 2013.

Jurčević-Lozančić, A. (2013), Prema novim paradigmama odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama i pravima

Državni stručni skup za ravnatelje predškolski ustanova. Agencija za odgoj i obrazovanje. Šibenik,20. do 22. listopada 2010. održavao u Šibeniku. Jurčević-Lozančić, A. (2010), Rani odgoj i socijalne kompetencije

Državni stručni skup za odgojitelje u predškolskom odgoju. Zagreb: Školska knjiga, 21.5.2011. Jurčević-Lozančić, A. (2010), Pedagogija različitosti u ustanovama ranog odgoja

Međunarodna znanstveno stručna konferencija.o naprednim i sustavnim istraživanjima (11. – 13. 11 2010) Zagreb: Hotel Internacional ,ECNSI. Učiteljski fakultet u Zagrebu
Izlaganje: Jurčević-Lozančić, A. (2010.) Pedagoški aspekti institucionalnog djetinjstva

Državni stručni skup ravnatelja predškolskih ustanova Republike Hrvatske ( 20. - 22. 10.2010) Šibenik: Hotel Solaris, Agencija za odgoj i obrazovanje
Izlaganje: Jurčević-Lozančić, A (2010.) Socijalne kompetencije i rani odgoj

Kurikulum predškolskog odgoja ( 21.5. 2011.) Zagreb: Hotel Westin, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i Školska knjiga. Stručni skup za odgojitelje Republike Hrvatske
Izlaganje: Jurčević Lozančić, A (2011) Prema pedagogiji različitosti-odgoj ematičnosti, tolerancije i prihvaćanja.

Međunarodna znanstveno stručna konferencija.o naprednim i sustavnim istraživanjima (10-12. 11. 2011) Zagreb: Hotel Panorama, ECENSI Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izlaganje: Jurčević Lozančić, A (2011.) Redefiniranje odgojne uloge obitelji.

Znanstvena knjiga

Jurčević-Lozančić, A. (2005.), Izazovi odrastanja- predškolsko dijete u okružju suvremene obitelji i vrtića. Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji